واحد کنترل کیفیت متشكل از کارشناسان متخصص و آموزش ديده ميباشد كه در موازات واحدهاي ديگر در راستاي كنترل و حفظ شاخص هاي كيفي محصولات و ارائه محصول مطلوب به مشتريان در تلاش ميباشد.

در اين راستا محصولات در 3 مرحله  مورد نمونه برداري و آزمون قرار ميگيرند.

1- كنترل ورودي:

كليه اقلام در ابتداي ورود به كارخانه ، نمونه برداري شده  و طبق استانداردهاي مرتبط مورد تست و آزمايش قرار ميگيرند و در صورت تائيد جهت مصرف به خطوط توليد ارسال ميگردند.

پروسه كنترل ورودي قطعات توسط قسمت آزمايشگاه صورت ميگيرد كه مجهز به دستگاههاي تست و كنترل دقيق و پيشرفته ميباشد كه بطور مستمر در آزمايشگاههاي معتبر كاليبره ميگردند.

2- كنترل حين فرآيند:

در اين مرحله قطعات نسبت به تغييرات و فرآيندي كه روي آنها صورت ميگيرداز نظر تستهاي ظاهري ،ابعادي و عملكردي بطور رندوم نمونه برداري شده و كنترل ميشوند.

3 – كنترل محصول نهايي:

در اين مرحله از محصول نهايي نمونه برداري شده و طبق استانداردهاي مرتبط از همه لحاظ اعم از كنترل ظاهري(شرايط بسته بندي)، كنترل ابعادي(طبق استانداردها و پارامترهاي تعريف شده) و كنترل عملكردي (تستهاي آزمايشگاهي و عملي) مورد كنترل و بازرسي قرار ميگيرند.

این واحد  با نظارت مستقیم در امر تولید و با اجرای انواع آزمایشهای مخرب و غیر مخرب (NDT) مانند: اولتراسونیک (UT) ، رادیوگرافی (RT) ، مواد نافذ رنگی (PT) ، ذرات مغناطیسی (NT) و بازرسی چشمی (VT) را  با رعایت استاندارد های بین المللی، برای تائید و سلامت جوش ، خمش ، ضربه ، سختیهای روی انواع تولیدات نهایی و مواد اولیه مصرفی از قبیل پیچ و مهره و الکترودها و … انجام وظیفه نموده و قادر به تهیه تست پلیتها ، تهیه و تصویب  WPS  مناسب جهت جوشکاری می باشد.

 اهداف واحد كنترل كيفيت:

– حفظ و ارتقاء كيفيت و بهينه سازي گريد مصرف انرژي در محصولات توليدي شركت (با همكاري واحد مهندسي)