افزايش رقابت و انگيزه بقاء، بسياري از سازمان‌ها را بر آن داشته كه فعاليت‌هاي خود را بر ارائه خدمات اساسي و توانمند‌ي‌هاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌ها مي‌باشد.
انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌گيرد و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه(R&D) بايد فرصت‌هاي كسب و كار جديدي خلق كرده و يا كسب و كار فعلي سازمان را متحول نمايد. همچنين شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت سازمان‌ها از فعاليت‌هاي R&D شده است. پيچيدگي‌هاي تحقيقات مبتني بر دانش تكنولوژي و نوآوري و نيز پويايي كسب و كار و بازار، سازمان‌ها را مجبور كرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مكاني و جهت‌گيري فعاليت‌هايشان تجديد نظر كنند.
امروزه R&D تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره‌وري، كيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهاني شدن روش‌هاي كسب تكنولوژي نيز تغيير و روش‌هاي جديدي خلق گرديده كه به كشورها و سازمان‌ها امكان دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را مي‌ دهد.
فعالیتهای تحقیق و توسعه:
انتقال و جذب فناور­­ي­ها
– طراحی محصولات جديد
– ارتقاء کيفيت محصولات
– بهينه سازی فرآيندها
– شناسايي نيازهاي آتي بازار
– متنوع سازي سبد خدمات وكالاهاي توليدي
– غني سازي علمي و فرهنگي سازمان به وسيله اختراع ، ابتکار و نوآوري